Tietosuoja (GDPR)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

HENKILÖTIETOREKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä
Fysiolla, Leena Halmesaari (1481192-0)

Rekisteristä vastaava henkilö
Kukin Fysiollassa työskentelevä ammatinharjoittaja vastaa rekisteristä omien asiakkaidensa osalta.

Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus
Fysiolla, asiakasrekisteri

Rekisteri on ammatinharjoittajakohtainen. Kukin ammatinharjoittaja vastaa oman rekisterinsä sisällöstä ja oikeellisuudesta.

Fysiolla Leena Halmesaari (1481192-0)
Fysioterapia Marjo Krook (1562500-3)
Porvoon Fysioterapia Ky Merja Pehkonen (1065732-1)
Fysiotupa Oy Sirkku Matilainen (0959114-2)
Tmi Team Energy Taina Åkerlund-Pesonen (1359727-2)
Anu Rusanen (1705035-4)

Rekisteri sisältää asiakkaan käynti‐, hoito‐ ja tutkimustiedot, jotka rekisteröidään hoitavan terapeutin asiakaskansioon paperisena. Leena Halmesaari rekisteröi asiakastiedot Ajas-asiakashallintajärjestelmään.

Henkilötietolain (523/99) mukaan on annettava tieto rekisteröidyille. Henkilötietorekisteriä käytetään asiakkaan tutkimusten ja hoidon suunnitteluun ja toteutukseen sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun.

Rekisteriin tallennetut tiedot
Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. 
Henkilötietoja luovutetaan vain asiakkaan omalla tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai erityislakiin nojaten. Asiakas voi milloin tahansa peruttaa suostumuksensa tietojen luovutukseen.

Rekisterin suojauksen perusteet
Henkilötietoja käyttävät ainoastaan ao asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Työntekijöiden käyttöoikeudet asiakasrekisteritietoihin on määritetty siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät. Paperisessa muodossa olevat henkilöasiakirjat säilytetään lukitussa arkistokaapeissa.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan asiakkaalle kirjallinen selvitys. Asiakas voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tarkastusoikeuden toteutus ja järjestäminen
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tarkastuspyyntö osoitetaan vastaavalle terapeutille ja tarkastaminen toteutetaan erikseen sovittuna aikana. Henkilötietorekisterin tarkastaminen tapahtuu yhdessä terapeutin kanssa. Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada ne kopiona.

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma‐aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava poistettava tai täydennettävä asiakasrekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Mikäli tiedon korjausvaatimusta ei hyväksytä, annetaan asiakkaalle kirjallinen selvitys.